Historie školy

Historie obchodní akademie se začíná psát od roku 1891, v roce 1901 získává název Gemeinde Handelsakademie. S ředitelem dr. Ewaldem Gleisbergem působí ve stávající budově na Horním náměstí / tehdy na Gewerbeplatz / tři p  rofesoři, jeden suplent, čtyři pomocní učitelé. Ve škole studuje 39 žáků obchodní akademie, 151 žáků tříleté obchodní školy a 22 dívek v jednoročním obchodním kursu. Mezi žáky je pouze 13 Čechů, vždyť Jablonec je tehdy, i přes své české okolí, ryze německý. Teprve v roce 1889 se díky odkazu pilníkáře Chvojky otvírá v budově v Kamenné ulici česká matiční jednotřídka. Myšlenka na otevření české střední školy dozrává až v nových poměrech po válce.

V roce 1920 Svaz českých průmyslníků a vývozců jabloneckého zboží, reprezentující tehdy již 50 procent jabloneckého vývozu, iniciuje zřízení české obchodní akademie. Ministerstvo školství povoluje školu z podnětu ustaveného kuratoria a prvním ředitelem je jmenován profesor Antonín Šípek. Akademie je umístěna v budově po matiční škole , tedy v Kamenné ulici. Ani v novém státě nebyla existence takové školy samozřejmostí, v tu dobu je v Čechách 6 českých obchodních akademií a ani jedna z nich v pohraničí.

Po prvních přijímacích zkouškách bylo přijato 100 žáků a 16. září 1921 začalo vyučování. Už u prvního zápisu byl počet zájemců vysoký, proto bylo přistavěno další patro / v této podobě slouží budova dodnes /.

Brzy získává obchodní akademie  výbornou pověst a postupně se orientuje na vývozní problematiku. V roce 1930 je ředitel pověřen vypracováním osnov tehdy jedinečné školy - Exportní obchodní akademie. Již tenkrát šlo o školu výběrovou, zájem uchazečů z celé republiky nebylo možno uspokojit. I tak do roku 1938 absolvovalo na 500 maturantů a dalších 500 žáků obchodní školy - všichni našli dobré uplatnění v republice i ve světě.

Svět se však změnil a změnila se i situace školy: 23. září 1939 se musí odstěhovat do Turnova a zde zůstává až do roku 1946. Jakmile válka skončila, jeden z prvních profesorů,pan Pavel Jánský, se vrací z koncentračního tábora přímo do Jablonce. Okamžitě usiluje o obnovu své školy. Bývalí žáci mu pomáhají přenést se přes první těžkosti . Přebírá budovu původní německé akademie a zahajuje výuku v pěti třídách. Správou nového ústavu byl pověřen František Ráček. Nový ředitel a staronoví profesoři však směř ují výš: z řizují opět akademii pro zahraniční obchod, jedinou toho druhu v ČSR.

Nadějné vyhlídky však přerušila reorganizace školství 1948. exportní typ zrušen, neboť začaly vznikat jednotné vyšší hospodářské školy té naší po odchodu ředitele ráčka hrozila likvidace. profesorský sbor byl vystaven zásahům zvenčí: několik výborných učitelů muselo odejít. teprve 1957 se podařilo dalšímu řediteli jiřímu tschorn-brindlerovi za podpory místních podniků a představitelů města definitivně odvrátit zamýšlené zrušení školy. v následujícím roce je zřízena větev mezinárodních vztahů, opět přístupná studentům z celé republiky.

Nabídka, kterou škola poskytovala veřejnosti, se ovšem dle potřeby rozšiřovala: v roce 1959 se otvírá specializace provoz a ekonomika spojů, od konce padesátých let probíhá večerní studium a na nějakou dobu i studium dálkové. Na konci osmdesátých let přibývá na denním studiu specia lizace cestovní ruch. Po celou dobu ovšem trvá i studium všeobecné ekonomiky, které tvoří trvalou páteř školy.

Školní rok v roce 1989 začal tradičně, ale listopadové události rozvířily dosud poklidný tok času. Tento rok přinesl mnoho změn. Učitelé i studenti se živě účastnili veřejných událostí, diskutovali o budoucích změnách. Listopadový převrat zasáhl i do vedení školy: do jejího čela byl nejdříve zvolen, pak i konkurzem potvrzen Josef Hrbotický. V září 1990 se opět změnil název školy na původní obchodní akademii, změnila se i délka studia, a to na pět let. Sametová revoluce však pro nás byla především otevřením dveří k novým možnostem, nové kvalitě výuky i výchovy.

Ve školním roce 1993/1994 zahájilo svoji činnost pomaturitní Vyšší odborné studium z ahraničního obchodu, pojišťovnictví a cestovního ruchu. Zájem o studium značně převýšil naše možnosti. Nově zavedené 3,5leté studium je zakončené absolutoriem a titulem diplomovaný specialista /DiS/. První zkušenosti  ukazují, že to byl krok správným směrem.

Školním rokem 1997/1998 se délka studia vrací opět ke studiu čtyřletému, což koresponduje s prodloužením povinné školní docházky na 9 let.
V říjnu roku 2000 byla slavnostně otevřena nová přístavba školní budovy na Horním náměstí, se kterou získala škola aulu pro 91 studentů, studovnu, 8 nových učeben včetně jedné počítačové učebny a pro vyučující také 9 nových kabinetů.

Od 1. srpna 2001 stojí v čele školy nový ředitel Mgr. Jiří Kabelka.

V současné době zaměřuje škola své aktivity na další zlepšení kvality výuky jak na obchodní akademii, tak na vyšším odborném studiu, včetně zkvalitnění  technického zázemí. 

daneprolidi.cz