Zahraniční obchod

Program Mezinárodní obchodní styk, zaměření zahraniční obchod: Výuka je zaměřena na získání znalostí, vědomostí a dovedností v základních ekonomických disciplínách (ekonomika, mikro/makroekonomie, účetnictví, marketing, management, informační technologie apod.), a na oblast  zvláštností  mezinárodního obchodu (ekonomika zahraničního obchodu, obchodní jednání, rétorika, ekonomická informatika). Samozřejmostí je výuka dvou cizích jazyků. Absolvent umí vyhodnocovat rizika mezinárodního obchodu a volit jejich zajištění. Je schopen vést obchodní jednání, zpracovávat agendu obchodních případů a orientovat se v příslušné legislativě. Toto studium připravuje odborníky pro velké i malé firmy působící v oblasti exportu a importu zboží a služeb, dále odborníky pro obchodní složky výroby, poradenské firmy a státní i nestátní instituce zaměřené na oblast mezinárodních ekonomických vztahů.

Absolvent získá široký a solidní základ z vědomostí a dovedností v rámci základních ekonomických disciplín, jako jsou makroekonomie, mikroekonomie, statistika, nauka o podniku, účetnictví, podnikové finance, marketing a management. Tento základ je rozvíjen v rámci oboru specializačními předměty zohledňujícími specifika mezinárodního ekonomického prostředí, mezinárodního obchodu a cestovního ruchu. Důraz je kladen na jazykovou vybavenost absolventa. Svoji specializaci může absolvent prohlubovat dále     dle svého zájmu v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů.

Zaměření zahraniční obchod připravuje odborníky pro velké i malé firmy působící v oblasti exportu a importu zboží a služeb, dále odborníky pro obchodní složky výroby, poradenské firmy a státní i nestátní instituce zaměřené na oblast mezinárodních ekonomických vztahů.

Absolvent zaměření cestovní ruch je schopen řídit činnost malých a středních cestovních kanceláří a cestovních agentur. Může zastávat funkci středního managementu ubytovacích, stravovacích nebo lázeňských zařízení. Je připraven pro činnost regionálních institucí zaměřených na oblast cestovního ruchu a činnost propagační, a to především prostřednictvím informačních středisek. Během studia splní požadavky, které jsou nezbytně nutné pro výkon průvodcovské činnosti, včetně získání certifikátu pro tuto činnost.

Absolventi oboru se mohou uplatnit i ve finančních společnostech, díky širším ekonomickým znalostem také v ekonomických útvarech podniků nebo orgánů státní správy. Jsou vybaveni znalostmi a dovednostmi pro zahájení vlastní podnikatelské činnosti.

Pozice vyžadující vyšší odborné vzdělání v souladu s Národní soustavou povolání pro oblast zahraničního obchodu a cestovního ruchu:

Samostatný pracovník cestovního ruchu (100416),

Samostatný pracovník cestovní kanceláře (7225),

Samostatný pracovník pohostinství a hotelového provozu (7203),

Samostatný obchodní referent (7864),

Samostatný odbytář (7867),

Samostatný referent zahraničních vztahů (5590),

Absolvent zaměření zahraniční obchod získá přehled o nástrojích obchodní politiky státu, je si vědom významu svobodného obchodu pro hospodářský růst. Je informován o metodách vstupu na zahraniční trhy. Zná podrobně průběh klasické obchodní operace, je informován o operacích zvláštních. Uvědomuje si specifika financování podniku vstupujícího na zahraniční trhy. Chápe nutnost bezpečně znát komerční a teritoriální rizika obchodu a možnosti jejich zajištění. Je seznámen s průběhem průvodních operací v zahraničním obchodě v oblasti logistiky, pojištění a kontroly. Má přehled o celních předpisech v ČR, orgánech celní správy a o průběhu celního řízení.

Absolvent zaměření zahraniční obchod hodnotí dopady nástrojů obchodní politiky státu na obchodní činnost podniku. Dokáže určovat rizika v mezinárodním obchodě a volit vhodné způsoby jejich zajištění. Umí formulovat základní typy smluv na jejichž základě se uskutečňují mezinárodní obchodní operace, dokáže efektivně využívat platební instrumenty v mezinárodním obchodě. Uplatňuje techniky nutné k překonávání překážek mezinárodního obchodu, dokáže řešit problémové situace při zajišťování průběhu klasických i zvláštních obchodních operací, dokáže hodnotit efektivnost zahraničně obchodních operací. Umí zpracovat dokumentaci obchodního případu. Zvládne všechny základní dovednosti potřebné pro úspěšné celní řízení při dovozu i vývozu. Absolvent umí vést obchodní jednání, asertivně prosazuje své názory, přesvědčivě argumentuje, zvládá konfliktní situace. Dobře reprezentuje firmu a vhodně vystupuje ve společenském prostředí doma i v zahraničí. Umí se učit, efektivně získávat a zpracovávat informace, dovede pracovat v týmu. Absolvent díky odborné praxi uskutečňované na základě smlouvy se zvolenými podniky získá praktické zkušenosti, osobní kontakty, a tak se lépe zorientuje na trhu práce a rychleji adaptuje v praxi.

Cílem vyššího odborného studia na Vyšší odborné škole mezinárodního obchodu v Jablonci nad Nisou (dále jen VOŠMO) je poskytnout komplex teoretických a praktických znalostí a dovedností pro výkon středních a vyšších funkcí v zahraničním obchodě a cestovním ruchu maturantům – absolventům všech typů středních škol.

Uvedené potřeby praxe jsou uvedeny v profilu absolventa, na jehož základě byl vytvořen učební plán oboru. Podle tohoto studijního plánu VOŠMO poskytuje solidní teoretický základ pro orientaci v komplexní problematice ekonomické praxe. Hlavní důraz je však kladen na ovládnutí potřebných jazykových a profesních dovedností a návyků daného oboru a to až na manažerské úrovni. Škola usiluje i o velmi dobrou úroveň vystupování každého studenta a jeho všeobecný rozhled. Oproti univerzitnímu studiu je více akcentována schopnost aplikace a praktického využití získaných poznatků a dovedností. Během studia jsou studenti vedeni k samostatnosti a odpovědnosti, což je podmínkou budoucího úspěchu v praxi. Tato skutečnost je podpořena i zařazením krátkodobé a dlouhodobé praxe               do studijního plánu.

Cílem studia je rovněž naučit studenty používat moderní informační technologie na vysoké úrovni. Studenti jsou vedeni k samostatnosti při získávání a zpracování informací z různých zdrojů včetně internetu.

Studium je tříleté a jeho součástí je dlouhodobá odborná praxe, je ukončeno absolutoriem a vypracováním absolventské práce.

Výuka na VOŠMO je organizována jako 3leté denní studium, které se dělí do 4 částí:

  • První část v délce jednoho roku je obecná. Cílem je získání souboru teoretických znalostí a praktických dovedností, které tvoří základ profesního zaměření studenta. V této fázi dochází k vyrovnání rozdílů vstupních vědomostí studentů.
  • Druhá část v délce 2 let je specializační. Cílem je získání souboru teoretických znalostí a praktických dovedností užšího specializačního charakteru a vytvoření základů pro aplikaci získaných znalostí a dovedností v praxi.
  • Třetí část tvoří výhradně praktická výuka ve formě odborné praxe konkrétním pracovišti mimo školu. Při ní student prokáže, jak je schopen prakticky využít získané vědomosti. V průběhu praxe je dbáno na požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Čtvrtou částí je zpracování absolventské práce, kterou student obhájí v rámci absolutoria.

Každý ročník je dělen na 2 období, zimní a letní. Zimní období začíná 1. září a končí 31. ledna. Výuka v zimním období trvá 16 týdnů. V lednu jsou 3 týdny určeny pro samostatné studium a k získání hodnocení v řádném termínu (dále jen zkouškové období).

Letní období začíná 1. února a končí 31. srpna. Výuka v letním období zahrnuje teoretickou a praktickou přípravu v podobě odborné praxe. Výuka v letním období trvá 16 týdnů, ve 3. ročníku pak 14 týdnů. Zkouškové období v letním období trvá v červnu 3 týdny, ve 3. ročníku začíná v květnu po ukončení výuky.

Začátek a konec zkouškového období stanoví ředitel školy před začátkem příslušného školního roku.

Praxe ve 2. ročníku začíná v květnu a trvá tři týdny. Praxe ve 3. ročníku začíná první pondělí po ukončení zkouškového období v lednu a trvá souvisle 6 týdnů. Termíny nástupu na praxi stanoví ředitel školy před začátkem příslušného školního roku. V individuálních a výjimečných případech může ředitel školy povolit studentovi posunutí termínu nástupu na praxi dle potřeb podnikové praxe.

Metodickými prostředky výuky jsou přednášky, semináře, cvičení, konzultace a exkurze. Konzultační hodina trvá 45 minut.

Výuka probíhá podle rozvrhu. Podrobný časový plán a rozvrh hodin v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem stanoví ředitel školy a zveřejní na přístupném místě ve škole před zahájením období výuky. Hodinová dotace jednotlivých předmětů je uvedena   v učebním plánu.

Organizace vyučování a hodnocení výsledků vzdělávání studentů (viz učební plán) je prováděno v souladu s vyhláškou MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.

Ve výchově absolventa je kladen důraz na formování těchto osobnostních rysů:

  • spolehlivost, přesnost,
  • zodpovědnost, samostatnost,
  • organizační schopnosti, rozhodnost,
  • respektování etických norem a principů mezilidských vztahů,
  • kultivované vystupování.

 

 

Kalendář termínů

<července 2024>

PoÚtStČtSoNe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31