Pojišťovnictví

Program pojišťovnictví: Výuka je zaměřena na získání znalostí, vědomostí a dovedností v základních ekonomických disciplínách (ekonomika, mikro/makroekonomie, účetnictví, marketing, management, informační technologie apod.), a na dále na oblast  zvláštností  oboru finančnictví a pojišťovnictví (bankovnictví, pojišťovnictví, pojistné právo, pojistná matematika, ekonomická informatika apod.) Samozřejmostí je výuka dvou cizích jazyků. Absolvent programu pojišťovnictví získá dovednosti a znalosti potřebné k samostatné obchodní, administrativní, správní, koncepční i řídící činnosti v oboru. Studium připravuje odborníky pro práci v pojišťovacích, bankovních i jiných finančních institucích i  na samostatné podnikání v oboru finančního poradenství.

Absolvent získá dovednosti a znalosti potřebné k samostatné obchodní, administrativní, správní, koncepční i řídící činnosti v oboru. Studium připravuje odborníky pro práci v pojišťovacích, bankovních i jiných finančních institucích i na samostatné podnikání v oboru finančního poradenství. Absolventi oboru se mohou díky širším ekonomickým znalostem uplatnit také v oblastech logistiky, informační soustavy a finančního řízení podniků nebo orgánů státní správy.

Pozice vyžadující vyšší odborné vzdělání v souladu s Kartotékou typových pozic pro oblast finančnictví a pojišťovnictví: Obchodní disponent Samostatný bankovní pracovník  Analytik finančního trhu  Dealer asistent  Metodik bankovních hotovostních operací  Samostatný pracovník devizových obchodů  Samostatný pracovník kapitálových obchodů  Samostatný pracovník podnikatelských úvěrů  Samostatný pracovník správy úvěrového portfolia Samostatný pracovník systému platebních karet  Samostatný pracovník vývoje bankovních produktů  Samostatný pracovník řízení úvěrů

Absolvent získá široký a kvalitní základ z vědomostí a dovedností v rámci základních ekonomických disciplín, jako jsou makroekonomie, mikroekonomie, statistika, nauka o podniku, účetnictví, podnikové finance, marketing a management. Tento základ je rozvíjen v rámci oboru specializačními předměty zohledňujícími specifika finančních služeb s důrazem na služby v oboru pojišťovnictví. Důraz je kladen i na jazykovou vybavenost absolventa. Svoji specializaci může absolvent prohlubovat dále dle svého zájmu v rámci povinně volitelných a volitelných předmětů.

Výuka na VOŠMO je organizována jako 3leté denní studium, které se dělí do 4 částí:

  • První část v délce jednoho roku je obecná. Cílem je získání souboru teoretických znalostí a praktických dovedností, které tvoří základ profesního zaměření studenta. V této fázi dochází k vyrovnání rozdílů vstupních vědomostí studentů.
  • Druhá část v délce 2 let je specializační. Cílem je získání souboru teoretických znalostí       a praktických dovedností užšího specializačního charakteru a vytvoření základů             pro aplikaci získaných znalostí a dovedností v praxi.
  • Třetí část tvoří výhradně praktická výuka ve formě odborné praxe konkrétním pracovišti mimo školu. Při ní student prokáže, jak je schopen prakticky využít získané vědomosti. V průběhu praxe je dbáno na požadavky týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
  • Čtvrtou částí je zpracování absolventské práce, kterou student obhájí v rámci absolutoria.

Každý ročník je dělen na 2 období, zimní a letní. Zimní období začíná 1. září a končí 31. ledna. Výuka v zimním období trvá 16 týdnů. V lednu jsou 3 týdny určeny pro samostatné studium a k získání hodnocení v řádném termínu (dále jen zkouškové období).

Letní období začíná 1. února a končí 31. srpna. Výuka v letním období zahrnuje teoretickou a praktickou přípravu v podobě odborné praxe. Výuka v letním období trvá 16 týdnů, ve 3. ročníku pak 14 týdnů. Zkouškové období v letním období trvá v červnu 3 týdny, ve 3. ročníku začíná v květnu po ukončení výuky.

Začátek a konec zkouškového období stanoví ředitel školy před začátkem příslušného školního roku.

Praxe ve 2. ročníku začíná v květnu a trvá tři týdny. Praxe ve 3. ročníku začíná první pondělí po ukončení zkouškového období v lednu a trvá souvisle 6 týdnů. Termíny nástupu na praxi stanoví ředitel školy před začátkem příslušného školního roku.

V individuálních a výjimečných případech může ředitel školy povolit studentovi posunutí termínu nástupu na praxi dle potřeb podnikové praxe.

Metodickými prostředky výuky jsou přednášky, semináře, cvičení, konzultace a exkurze. Konzultační hodina trvá 45 minut.

Výuka probíhá podle rozvrhu. Podrobný časový plán a rozvrh hodin v souladu s akreditovaným vzdělávacím programem stanoví ředitel školy a zveřejní na přístupném místě ve škole před zahájením období výuky. Hodinová dotace jednotlivých předmětů je uvedena   v učebním plánu.

Organizace vyučování a hodnocení výsledků vzdělávání studentů (viz učební plán) je prováděno v souladu s vyhláškou MŠMT č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění.

Ve výchově absolventa je kladen důraz na formování těchto osobnostních rysů:

  • spolehlivost, přesnost,
  • zodpovědnost, samostatnost,
  • organizační schopnosti, rozhodnost,
  • respektování etických norem a principů mezilidských vztahů,
  • kultivované vystupování.

Vědomosti, dovednosti a osobnostní rysy absolventa vytváří celkový profil, který není jen úzce specializovaný, ale značným podílem všeobecného vzdělání zajišťuje pracovní flexibilitu a vytváří základ pro další vzdělávání. Vyváženost profilu je zajištěna skladbou učebního plánu, poměrem teoretické i praktické složky výuky v jednotlivých předmětech, komplexním mezipředmětovým přístupem a zařazením dlouhodobé podnikové praxe jako součásti studijního programu.

Uvedené charakteristiky odpovídají požadavkům, které kladou na absolventy budoucí zaměstnavatelé i jejich samostatná podnikatelská činnost.  

Kalendář termínů

<září 2023>

PoÚtStČtSoNe
1
2
3
5
7
8
9
10
11
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30