Cestovní ruch

Výuka je zaměřena na všeobecně vzdělávací předměty, dále se vyučují tři cizí jazyky a odborné ekonomické předměty týkající se jak všeobecného ekonomického zaměření tak i specializace na cestovní ruch (ekonomika, ekonomika cestovního ruchu, zeměpis, průvodcovství, účetnictví, statistika, informační technologie, marketing, právo a další).

Absolvent byl veden tak, aby:

 • si byl vědom všech specifik cestovního ruchu,
 • dokázal prezentovat a nabídnout různé služby cestovního ruchu,
 • samostatně připravil, organizoval a finančně i technicky zajistil zahraniční i tuzemský zájezd,
 • znal zásady průvodcovské činnosti,
 • se orientoval v organizačně-institucionálním uspořádání cestovního ruchu v EU, významných destinacích světa a příslušného euroregionu,
 • disponoval potřebnými zeměpisnými znalostmi a znal specifika daného regionu,
 • měl potřebný přehled o významných kulturních památkách ČR a regionu,
 • vedl administrativní agendu, administrativně technické a organizační práce,
 • znal důležité právní normy v oblasti cestovního ruchu, popř. je uměl vyhledat,
 • znal práci orgánů státní správy,
 • ovládal základy účetnictví,
 • využíval základní marketingové metody,
 • znal problematiku manažerských činností,
 • znal makroekonomické a mikroekonomické vazby v národním hospodářství,
 • zpracovával běžné písemnosti podle pravidel normalizované úpravy na počítači,
 • pracoval s běžným základním a aplikačním programovým vybavením PC,
 • komunikoval elektronickou poštou a získával odborné informace ze sítě Internet,
 • využíval základní znalosti společenské komunikace.