České panelové šetření středoškoláků

České panelové šetření středoškoláků

Protože na mládeži záleží

Škola není jen institucí, kde se získávají znalosti, ale především formuje naše vztahy, postoje k různým tématům a pomáhá nám najít si své místo ve společnosti.

 

Naše škola se účastní celonárodního šetření vlivu školního prostředí na formování postojů adolescentů ohledně důležitých společenských témat.

Tento projekt cílí na adolescenty, žáky a žákyně středních škol, a snaží se zmapovat zásadní aspekty tohoto formativního a transformačního období; z mladých lidí se stávají plnoprávní dospělí a občané této země.

I když o důležitosti středních škol v životě mladých lidí pochybuje málokdo, doposud nebyl v České republice uskutečněn výzkum, který by podrobně mapoval vliv školního prostředí na postoje adolescentů. S finanční podporou Grantové agentury České republiky, ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Českou školní inspekcí se realizuje rozsáhlé panelové šetření, vůbec první svého druhu a rozsahu.

Sběr dat začíná na podzim roku 2023 dotazováním žáků a žákyň prvních ročníků středních škol a bude se každoročně opakovat do roku 2026. Cílem projektu je zachytit případné změny a vliv školního prostředí během celého středoškolského studia.

Hlavní témata projektu:

  • kognitivní znalosti
  • well-being
  • pocit sounáležitosti se školou
  • vztahy se spolužáky/spolužačkami a učiteli/učitelkami
  • postoj k jinakosti
  • rodinné zázemí adolescentů

Školní koordinátor projektu

Dita Skalová